Τριετές πλάνο

Ανάπτυξη – Μέλη

 • Πρόγραμμα «Σύστημα δυνατό» (υλοποίηση από Βοηθούς Π.Ε.)
  • Βήμα 1ο: Αποτύπωση ποιοτικού και ποσοτικού καθεστώτος κάθε Συστήματος
  • Βήμα 2ο: Κριτήρια Αξιολόγησης για κάθε Σύστημα βάσει των στόχων του και των χαρακτηριστικών του
  • Βήμα 3ο: Δημιουργία οδικού χάρτη (δράσεις, κινήσεις, στόχοι) για την ανάπτυξη του κάθε Συστήματος ξεχωριστά βάσει των στόχων του, των χαρακτηριστικών του κάθε Συστήματος και των σχολίων της Π.Ε.
 • Ετήσια έκθεση για την Ανάπτυξη στην Π.Ε.
 • Ενημέρωση των παλαιών Ε.Π.Π. για το νέο τρόπο λειτουργίας τους και σύσταση νέων
 • Παρουσία Περιφερειακού Εφόρου και Βοηθού Περιφερειακού Εφόρου σε τουλάχιστον ένα Συμβούλιο Βαθμοφόρων του κάθε Συστήματος

Προσκοπικό Πρόγραμμα

 • Πρόγραμμα «Τμήμα δυνατό»
  • Βήμα 1ο: Αξιολόγηση ετήσιων, 3μηνιαίων κ.λπ. στόχων του κάθε Τμήματος
  • Βήμα 2ο: Επίσκεψη των Εφόρων των Κλάδων σε τουλάχιστον μία δράση του κάθε (αντίστοιχου) Τμήματος
  • Βήμα 3ο: Αξιολόγηση εφαρμογής και υλοποίησης του οδικού χάρτη του Συστήματος (βλ. πρόγραμμα «Σύστημα Δυνατό») και των πυλώνων «Δρω με φαντασία» για την Αγέλη, «Δρω με περιπέτεια» για την Ομάδα, «Δρω με εξερεύνηση και έρευνα» για την Κοινότητα και «Δρω με προσφορά» για τα Προσκοπικά Δίκτυα
 • Δημιουργικότερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία υποβολής και έγκρισης δελτίων και φακέλων εκδρομών και κατασκηνώσεων
 • Συμβούλιο Κλάδων Π.Ε. σε τακτική βάση (κάθε 2 μήνες)
 • Αξιολόγηση των δράσεων ειδικότητας των Ν/Π και Α/Π Συστημάτων και ενθάρρυνση-υποστήριξή τους στην υλοποίηση αυτών

Οργάνωση – Διοίκηση

 • Ανασύσταση Ε.Κ.Σ. Π.Ε.
 • Συμβούλια Εφ.Α.Σ. σε 2μηνιαία βάση
 • Συμβούλια Α.Σ. της κάθε περιοχής σε μηνιαία βάση
 • Τυποποίηση διαδικασίας έγκρισης προτάσεων έκδοσης και άρσης
 • Τυποποίηση διαδικασίας έγκρισης δελτίων και φακέλων εκδρομών και κατασκηνώσεων
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου δελτίων και φακέλων εκδρομών και κατασκηνώσεων
 • Τακτικό ετήσιο συνέδριο Π.Ε. με επίκαιρα θέματα
 • Νέος ενισχυμένος ρόλος διοίκησης στους Βοηθούς Περιφερειακούς
 • Αυστηροποίηση διαδικασίας ελέγχου τήρησης Κανονισμών Σ.Ε.Π.

Βαθμοφόροι – Ηγεσία Εκπαίδευση

 • Παρακολούθηση εκπαιδευτικού μητρώου των βαθμοφόρων της Π.Ε. μέσω e-sep
 • Δημιουργία μητρώου για το εκπαιδευτικό προσωπικό της Π.Ε. με τις εκπαιδεύσεις στις οποίες έχουν συμμετάσχει τα μέλη του
 • Εκπαιδευτικές συναντήσεις μεθοδολογίας ανά Κλάδους
 • Εκπαιδευτικές συναντήσεις προσκοπικής τεχνικής

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις

 • Καταγραφή αναγκών των Συστημάτων
 • Καταγραφή των Μ.Μ.Ε. των Δήμων δραστηριοποίησης των Συστημάτων της Π.Ε.
 • Νέα λίστα επικοινωνίας των Α.Σ.
 • Νέα κεντρική διαχείριση emails της Π.Ε.
 • Κεντρική διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Π.Ε.

Οικονομικά & Υποδομές

 • Τυποποίηση διαδικασίας οικονομικού ελέγχου Συστημάτων και υποβολής στοιχείων στο Σ.Ε.Π.
 • Διευθέτηση ζητημάτων ακινήτων ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π.
 • Εκκαθάριση τελευταίων οικονομικών ετών του ταμείου της Π.Ε.
 • Ανακαίνιση γραφείων Π.Ε.
 • Δημιουργία masterplan για το Κ.Κ. Σουνίου (νομιμοποίηση, υποδομές, πλάνο προβολής και διαχείρισης κρατήσεων)

Ανάπτυξη – Μέλη

 • Υλοποίηση, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση προγράμματος «Σύστημα δυνατό» (βλ. Στόχοι χρονιάς 2015-2016) και επαναπροσδιορισμός του

Προσκοπικό Πρόγραμμα

 • Αξιολόγηση προγράμματος «Τμήμα δυνατό» (βλ. Στόχοι χρονιάς 2015-2016) και επαναπροσδιορισμός του
 • Συμβούλιο Κλάδων Π.Ε. σε τακτική βάση (κάθε 2 μήνες)
 • Υποστήριξή στην υλοποίηση δράσεων ειδικότητας από όλα τα Συστήματα ανεξαρτήτως ειδικότητας
 • Δημιουργία και διανομή υλικού ανά Κλάδο

Οργάνωση – Διοίκηση

 • Συνεδρίαση Ε.Κ.Σ. Π.Ε. και Συστημάτων σε 2μηνιαία βάση
 • Παρουσία μελών της Ε.Κ.Σ.-συμβουλευτική της Π.Ε. σε συμβούλια Ε.Κ.Σ. των Συστημάτων εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο και ζητείται από τα Συστήματα
 • Συμβούλια Εφ.Α.Σ. σε 2μηνιαία βάση
 • Συμβούλια Α.Σ. της κάθε περιοχής σε μηνιαία βάση
 • Τυποποίηση διαδικασίας έγκρισης προτάσεων έκδοσης και άρσης
 • Τυποποίηση διαδικασίας έγκρισης δελτίων και φακέλων εκδρομών και κατασκηνώσεων
 • Παροχή ηλεκτρονικών λύσεων στα Συστήματα (βλ. λύσεις μητρώων, ιστοσελίδων, hosting κ.λπ.)
 • Τακτικό ετήσιο συνέδριο Π.Ε. με επίκαιρα θέματα
 • Αυστηροποίηση διαδικασίας ελέγχου τήρησης Κανονισμών Σ.Ε.Π.

Βαθμοφόροι – Ηγεσία Εκπαίδευση

 • Τήρηση εκπαιδευτικού μητρώου των βαθμοφόρων της Π.Ε. και του εκπαιδευτικού προσωπικού της Π.Ε.
 • Πλήρης εφαρμογή της Ευέλικτης Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π.
 • Προσδιορισμός εκπαιδευτικών αναγκών ανά Σύστημα
 • Ανάπτυξη-εξέλιξη-επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού της Π.Ε.
 • Διαδικασία follow-up στους βαθμοφόρους αμέσως μετά την εκπαίδευση που πέρασαν (αξιολόγηση της εκπαίδευσης αλλά και των γνώσεων που έλαβαν)
 • Εκπαιδευτικές συναντήσεις βάσει των πυλώνων «Μεθοδολογία, Ζωή στη Φύση, Προσκοπική Τεχνική, Προσωπική Ανάπτυξη, Ηγεσία»

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις

 • Παροχή συμβουλών γραφείου τύπου στα Συστήματα για τις δράσεις τους
 • Συνδιοργάνωση με τα Συστήματα των δράσεων προβολής τους
 • Δημιουργία χορηγικού φακέλου
 • Δημιουργία παρουσίασης για δημοτικές και λοιπές αρχές
 • Επαφή με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές στις περιοχές δραστηριοποίησης ων Συστημάτων της Π.Ε.
 • Καταγραφή των άλλων οργανώσεων των Δήμων δραστηριοποίησης των Συστημάτων της Π.Ε. και επαφή όπου χρειάζεται (π.χ. Σ.Ε.Ο.)
 • Δημιουργία ενημερωτικού εντύπου για προσέλκυση μελών, προς χρήση από τα Συστήματα της Π.Ε.

Οικονομικά & Υποδομές

 • Τυποποίηση διαδικασίας οικονομικού ελέγχου Συστημάτων και υποβολής στοιχείων στο Σ.Ε.Π.
 • Συντονισμός μαζικών προμηθειών για οικονομίες κλίμακος
 • Υλοποίηση masterplan για το Κ.Κ. Σουνίου (Υποδομές, πλάνο προβολής και διαχείρισης κρατήσεων)
 • Διαχείριση των ακινήτων του Σ.Ε.Π. στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε.
 • Πλάνο οικονομικής ανταπόδοσης στα Συστήματα που έχουν οικονομικά ζητήματα

Ανάπτυξη – Μέλη

 • Υλοποίηση, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση προγράμματος «Σύστημα δυνατό» (βλ. Στόχοι χρονιάς 2015-2016) και επαναπροσδιορισμός του

Προσκοπικό Πρόγραμμα

 • Αξιολόγηση προγράμματος «Τμήμα δυνατό» (βλ. Στόχοι χρονιάς 2015-2016) και επαναπροσδιορισμός του
 • Εμπλουτισμός υλικού ανά Κλάδο
 • Δράσεις Π.Ε. ανά Κλάδο

Οργάνωση – Διοίκηση

 • Συνεδρίαση Ε.Κ.Σ. Π.Ε. και Συστημάτων σε 2μηνιαία βάση
 • Συμβούλια Εφ.Α.Σ. σε 2μηνιαία βάση
 • Συμβούλια Α.Σ. σε μηνιαία βάση
 • Τυποποίηση διαδικασίας έγκρισης προτάσεων έκδοσης και άρσης
 • Τυποποίηση διαδικασίας έγκρισης δελτίων και φακέλων εκδρομών και κατασκηνώσεων
 • Τακτικό ετήσιο συνέδριο Π.Ε. με επίκαιρα θέματα
 • Αυστηροποίηση διαδικασίας ελέγχου τήρησης Κανονισμών Σ.Ε.Π.

Βαθμοφόροι – Ηγεσία Εκπαίδευση

 • Πλήρης εφαρμογή της Ευέλικτης Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π.
 • Προσδιορισμός εκπαιδευτικών αναγκών ανά Σύστημα
 • Ανάπτυξη-εξέλιξη-επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού της Π.Ε.
 • Διαδικασία follow-up στους βαθμοφόρους αμέσως μετά την εκπαίδευση που πέρασαν (αξιολόγηση της εκπαίδευσης αλλά και των γνώσεων που έλαβαν)
 • Εκπαιδευτικές συναντήσεις βάσει των πυλώνων «Μεθοδολογία, Ζωή στη Φύση, Προσκοπική Τεχνική, Προσωπική Ανάπτυξη, Ηγεσία»

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις

 • Παροχή συμβουλών γραφείου τύπου στα Συστήματα για τις δράσεις τους
 • Συνδιοργάνωση με τα Συστήματα των δράσεων προβολής τους
 • Επαφή με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές στις περιοχές δραστηριοποίησης ων Συστημάτων της Π.Ε.

Οικονομικά & Υποδομές

 • Τυποποίηση διαδικασίας οικονομικού ελέγχου Συστημάτων
 • Συντονισμός μαζικών προμηθειών για οικονομίες κλίμακος
 • Υλοποίηση masterplan για το Κ.Κ. Σουνίου (Υποδομές, πλάνο προβολής και διαχείρισης κρατήσεων)
 • Πλάνο οικονομικής ανταπόδοσης στα Συστήματα που έχουν οικονομικά ζητήματα