Αθήνα 26/1/2007

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4/07

 

ΠΡΟΣ: Τοπικούς Εφόρους, Αρχηγούς Συστημάτων και Αρχηγούς Τμημάτων

 

ΘΕΜΑ: «Ασφάλεια κατά τις προσκοπικές δράσεις»

 

Αγαπητοί συνεργάτες,

Είναι σε όλους μας γνωστό ότι το προσκοπικό παιχνίδι παίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του στη φύση. Για να είναι συναρπαστικό και ωφέλιμο για τα παιδιά, πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις, πολλές από αυτές στη φύση, με έκταση και ένταση ανάλογη με την ηλικία των παιδιών. Κάθε προσκοπική δράση πρέπει να επιδιώκει συγκεκρι-μένο παιδαγωγικό αποτέλεσμα, ταυτόχρονα όμως, είναι απαραίτητο να διεξάγεται με ασφάλεια.

Ο Κανονισμός Διοίκησης – Μέρος 7ο , περιγράφει τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις διεξαγω-γής των δράσεων και τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε δράση, ανάλογα με τη φύση της. Τον Κανονισμό Διοίκησης συμπληρώνουν οι: Βασική Εγκύκλιος 4/06 για την Ασφάλεια Δραστηριοτήτων στο Νερό και Βασική εγκύκλιος 1/07 για την Ασφάλεια Πλου Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών (μπορείτε να κατεβάσετε ηλε-κτρονικά τον Κανονισμό και τις Βασικές Βγκυκλίους).

Συνημμένα στην ανακοίνωση αυτή υπάρχουν αποσπάσματα από τον Κανονισμό Διοίκησης και οι πα-ραπάνω Βασικές Εγκύκλιοι και παρακαλώ όλους να τις μελετήσετε. Η Περιφερειακή Εφορεία Ανατολικής Αττικής θα συνεχίσει να επιβλέπει την πιστή τήρηση των οδηγιών που έχουν σχέση με την ασφάλεια. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει:

  • Όλοι οι βαθμοφόροι να είναι απογεγραμμένοι, να έχουν εντολές διοίκησης εν ισχύ και την προβλεπόμενη εκπαίδευση.
  • Όλα τα παιδιά να είναι απογεγραμμένα (ώστε να καλύπτονται από την ασφάλιση που προσφέρει η προσκο-πική ταυτότητα), να έχουν για κάθε εκδρομή έγγραφη έγκριση από τους γονείς ή κηδεμόνες και βεβαίωση για-τρού για την κατασκήνωση ή τη μεγάλη δράση.
  • Να έχει ετοιμαστεί έγκαιρα ο φάκελος της δράσης με τα προβλεπόμενα στοιχεία, να έχει ενημερωθεί ο Α.Σ. και να υπάρχει έγκριση από τον Τοπικό Έφορο (όπου υπάρχει) για εκδρομές με 0-3 διανυκτερεύσεις ή από τον Περιφερειακό Έφορο σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Για τις μονοήμερες εκδρομές και για τις εκδρομές με 1 ως 3 διανυκτερεύσεις ο φάκελος μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά -τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν- στις διευθύνσεις peanattikis@sep.org.gr και aggelos@karamanis.net (και στις δυο). Το απαντητικό μήνυμα με τις τυχόν παρατηρήσεις και την έγκριση, προερχόμενο από μία από αυτές τις διευθύνσεις, θα πρέπει να εκτυπωθεί και να περιληφθεί στον πρωτότυπο φάκελο που θα έχει μαζί του ο Αρχηγός στη δράση, έχοντας ισχύ υπογραφής.

Στον Έφορο Ναυτοπροσκόπων της Περιφέρειας ανατίθεται η ευθύνη για την ασφάλεια, την έγκριση και την επίβλεψη όλων των ναυτοπροσκοπικών δράσεων.

Παρακαλώ τους Αρχηγούς των τμημάτων να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την τήρηση των παρα-πάνω και τους Αρχηγούς Συστημάτων να καθοδηγούν και να ελέγχουν. Υπενθυμίζω ότι οι βαθμοφόροι του επιτε-λείου της Περιφέρειας είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν όποτε χρειαστεί και ότι η πραγματοποίηση δράσεων συνεργα-σίας μεταξύ τμημάτων του ίδιου κλάδου μπορεί, πολλές φορές, να λύσει -μαζί με άλλα- και προβλήματα ασφάλει-ας.

Εύχομαι καλές, συναρπαστικές και ασφαλείς δράσεις.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Άγγελος Καραμάνης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *