Αθήνα 26/2/2007

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6/07

 

ΠΡΟΣ: Κοινότητες Ανιχνευτών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

 

ΘΕΜΑ: Ανιχνευτική δραστηριότητα: «Γνωριμία με τον κόσμο του ενυδρείου»

 

Αγαπητοί µου,

Η Περιφερειακή Εφορεία Ανατολικής Αττικής σε εφαρμογή του ετήσιου προγράμματός της, σε συνεργασία με τον «Πανελλήνιο Σύλλογο Φίλων του Ενυδρείου», οργανώνει πρότυπη Ανι-χνευτική Δραστηριότητα από το πεδίο Ποιότητας Ζωής με τίτλο « Γνωριμία με τον Κόσμο του Ενυ-δρείου».

Η δραστηριότητα θα περιλαμβάνει θεωρητική εισαγωγή από Ειδικούς Συνεργάτες που θα αφορά: το ενυδρείο ως χόμπι και τρόπο έκφρασης, τι μας προσφέρει η δημιουργία και συντήρηση ενυδρείου. Θα αναλυθούν οι τύποι των ενυδρείων ανάλογα με τα είδη ψαριών που φιλοξενούμε.

Θα ακολουθήσει πρακτικό κομμάτι 2 κύκλων:

  • 1ος κύκλος: Κατασκευή DIY ενυδρείου από γυαλί, τοποθέτηση υποστρώματος με άμμο και πέτρες, εξοπλισμός.
  • 2ος κύκλος: Συντήρηση ενός ήδη στημένου ενυδρείου (καθαρισμός, αλλαγές νερού, παρακο-λούθηση παραμέτρων με test).

Η δραστηριότητα θα ολοκληρωθεί με παρουσίαση ιδεών εφαρμογής του αντίστοιχου Χό-μπι στις Κοινότητες Ανιχνευτών.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Απριλίου 2007, στις 12.00 το μεσημέρι, στο χώρο του «Πανελλήνιου Συλλόγου Φίλων του Ενυδρείου», στον Κορυδαλλό όπου βρίσκονται οι κα-τάλληλες υποδομές. Τους Ανιχνευτές θα συνοδεύουν υποχρεωτικά Βαθμοφόροι από τις Κοινότητες τους. Η μετακίνηση θα γίνει με ευθύνη της κάθε Κοινότητας, μετά από συνεννόηση με τον Έφορο κλάδου Ανιχνευτών.

Η παρακολούθηση της Δραστηριότητας θα γίνει με Προσκοπική στολή. Οι συμμετέχο-ντες θα συμβάλλουν στις δαπάνες της Δραστηριότητας με το ποσό των 10 € Ο μέγιστος αριθμός συμ-μετοχών θα είναι 30. Αν οι δηλώσεις συμμετοχής είναι περισσότερες θα γίνουν δεκτοί 4-5 Ανιχνευτές από κάθε Κοινότητα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά με ονομαστική λίστα στον Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών Μανώλη Άγριο, στο e-mail magrios@otenet.gr μέχρι την Τετάρτη 14 Μαρτίου. Θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά οι Αρχηγοί όπου οι Ανιχνευτές τους θα παρακολουθήσουν την Δράση.

Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια του κλάδου Ανιχνευτών της Περιφέρειας να βοηθήσει τις Κοινότητες Ανιχνευτών να πετύχουν:

  • ανάπτυξη πολύπλευρης συνεργασίας με εθελοντικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικές και με συλλόγους, ώστε να διανθίζουν το Ανιχνευτικό Πρόγραμμα με ενδιαφέρουσες και εποικοδομητι-κές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», την «Κοινότητα 18 Άνω» και την Κοινότητα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης «Αργώ».
  • διεύρυνση των οριζόντων των Ανιχνευτών και ενασχόλησή τους με προσωπικά ενδιαφέροντα άγνωστων για τoυς ίδιους.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

Άγγελος Καραμάνης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *