Αγ. Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2010

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 33/10

 

ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθµοφόρους

ΚΟΙΝ: Εφορεία Περιοχής Αττικής, Γενικό Έφορο ΣΕΠ

 

ΘΕΜΑ: Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας – Ανάδειξη Βαθμοφόρων Εκπρόσωπων Π.Ε. ως Μελών Της Γ.Σ. ΣΕΠ

 

Αγαπητοί βαθμοφόροι,

Σύμφωνα με τον οργανισμό ΦΕΚ αρ. 26/17-2-1999 άρθρο 9 και 24, και την Εγκύκλιο 5/2010, η Περιφέρειά μας συγκαλεί Συνέδριο των βαθμοφόρων της με σκοπό:

α) τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν την προσκοπική κίνηση στην Περιφέρειά μας (ολομέλειες κλάδων και Εφ.-Α.Σ.).

β) την ανάδειξη βαθμοφόρων-εκπροσώπων της περιφερειακής εφορείας, ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του ιδρύματος ΣΕΠ, για θητεία δύο ετών.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 στο Πνευματικό Κέντρο Χολαργού (εντός του Δημαρχείου), Περικλέους 55 από τις 18.00 μέχρι τις 21.00

Την οργάνωση έχει αναλάβει τριμελής οργανωτική επιτροπή που αποτελείται από τους:

 1. Αναστάσης Λώζος –Έφορος Διοίκησης (dioik@peanattikis.org)
 2. Νίκος Κυρλόγλου – Έφορος Πληροφορικής (pliro@peanattikis.org)
 3. Κώστας Χατζάτογλου- Αναπληρωτής Π.Ε. (costas.hatzatoglou@gmail.com)

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο και δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν οι βαθμοφόροι με τα προσόντα που αναγράφονται στο άρθρο 9 του οργανισμού ΦΕΚ 26/17-2-1999 και στον Κανονισμό Διοίκησης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΕΠ (Μέρος 2ο Κεφ. 4, § 4.1{α,β,γ,δ} 5 και 6) Η οργανωτική επιτροπή, θα καλέσει όσους έχουν δικαίωμα συμμετοχής, με πρόσκληση και συνημμένο Έντυπο δήλωσης συμμετοχής που θα αποστείλει στους Τοπικούς Εφόρους και τους Αρχηγούς Συστημάτων. Κάθε σύνεδρος με δικαίωμα ψήφου μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του για σαράντα δύο (42) υποψήφιους, όσους η Περιφερειακή Εφορεία δικαιούται να αναδείξει (πλέον του Π.Ε.).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο και την διαδικασία ανάδειξης έχουν οι Βαθμοφόροι που:

 1. Έχουν εντολή Διοικήσεως (με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστο 20 ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου )
 2. Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΣΕΠ (έχουν απογραφεί για το τρέχον έτος στην ΠΕ)
 3. Έχουν εκπληρώσει κάθε οικονομική υποχρέωση προς την Κεντρική Διοίκηση.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα οι βαθμοφόροι οι οποίοι εκτός από τα προσόντα της προηγουμένης παραγράφου έχουν επιπλέον και:

 1. Εντολή Διοίκησης Βαθμοφόρου Αρχηγού ή Υπαρχηγού Τμήματος, Αρχηγού Συστήματος, Τοπικού Εφόρου ή Εφόρου Επιτελείου Τοπικής Εφορείας, Περιφερειακής Εφορείας, Εφορείας Περιοχής, Γενικής Εφορείας και είναι γραμμένοι στο Μητρώο Βαθμοφόρων του ΣΕΠ
 2. Διετή τουλάχιστον υπηρεσία Βαθμοφόρου.
 3. Πτυχίο Βασικής Εκπαίδευσης
 4. Ελληνική ιθαγένεια και
 5. Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του ΣΕΠ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής και οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας, σωστά συμπληρωμένες με όλα τα στοιχεία πρέπει να παραδοθούν στην οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου μέχρι την Τετάρτη 15/12/2010 ώρα 23.59 στα γραφεία της Περιφερειακής Εφορείας. Επίσης όσοι επιθυμούν μπορούν να στείλουν την αίτηση συμμετοχής και υποψηφιότητας με mail μέχρι την ίδια ημερομηνία και ώρα (στα peanattikis@sep.org.gr και dioik@peanattikis.org ταυτόχρονα).

Ευελπιστώ στην μαζική συμμετοχή όλων μας!

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Γιώργος Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *