Αθήνα 27η Ιανουαρίου 2010

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 06/10

 

ΠΡΟΣ: Βαθμοφόρους Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

ΚΟΙΝ: Εφορεία Περιοχής Αττικής

 

ΘΕΜΑ: Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος Έτους 2009

 

Αγαπητοί μου,

Στο πλαίσιο διαφύλαξης των αρχών της χρηστής διαχείρισης και διαφάνειας της Κίνησης και σε εφαρμογή των άρθρων 7 του 3ου μέρους του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου και 26 (παράγραφος 6α) του Οργανισμού του Σ.Ε.Π. καλούνται όλα τα κλιμάκια της Περιφέρειας μας να καταθέσουν στην Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης της Περιφέρειας το αργότερο μέχρι την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2010 τα παρακάτω:

Α) Βιβλία εσόδων-εξόδων με τα αντίστοιχα παραστατικά.

Β) Βιβλία πρακτικών Ε.Κ.Σ. και

Γ) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων του κλιμακίου στην οποία να φαίνονται τα ονόματα των δικαιούχων του λογαριασμού.

Δ) Οικονομικό απολογισμό 2009 και προϋπολογισμό 2010

Όλα τα παραπάνω θα παραδοθούν με αποκλειστική ευθύνη του Αρχηγού Συστήματος (ή του Τοπικού Εφόρου), του Προέδρου και του Ταμία της ΕΚΣ του κάθε κλιμακίου στον Περιφερειακό Έφορο ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση και θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, ενώ ο χρόνος που εκτιμάται ότι θα παραμείνουν για έλεγχο στην Π.Ε. δε θα υπερβεί τις δέκα εργάσιμες ημέρες.

Γίνεται μνεία ότι ο συγκεκριμένος έλεγχος δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τα όσα απαιτείται να πράξουν τα κλιμάκια σύμφωνα με την ανακοίνωση 110/09 της Κεντρικής Διοίκησης (παράδοση τιμολογίων κ.λ.π.) μέχρι την 31-1-2010.

Εφιστώ την προσοχή όλων στην απαρέγκλιτη τήρηση των παραπάνω και παρακαλώ για σχετικές σας ενέργειες.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

 

Γιώργος Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *