Αγ. Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 46/12


ΠΡΟΣ: Όλους τους Βαθµοφόρους

ΚΟΙΝ: Ε.Π. Αττικής, Γενικό Έφορο ΣΕΠ

 

ΘΕΜΑ: Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας – Ανάδειξη Βαθμοφόρων Εκπρόσωπων Π. Ε. ως Μελών Της Γ.Σ. ΣΕΠ

 

Αγαπητοί µου,

Σύμφωνα με τον οργανισμό ΦΕΚ αρ. 26/17-2-1999 άρθρο 9 και 24, και τις Εγκυκλίους  9/2012 & 10/2012, η Περιφέρειά μας συγκαλεί Συνέδριο των βαθμοφόρων της με σκοπό:

την ανάδειξη βαθμοφόρων-εκπροσώπων της περιφερειακής εφορείας, ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του ιδρύματος ΣΕΠ, για θητεία δύο ετών.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012 στο Πνευματικό Κέντρο Χολαργού (εντός του Δημαρχείου), Περικλέους 55 από τις 18.00 μέχρι τις 20.00.

Την οργάνωση έχει αναλάβει τριμελής οργανωτική επιτροπή που αποτελείται από τους:

 1. Στέλιος Δόσης  – Α.Σ. 1ου Σ.Π. Χολαργού
 2. Μαρία Καψάσκη – Έφορος Δημοσίων Σχέσεων (mkapsaski@gmail.com)
 3. Κώστας Χατζάτογλου- Αναπληρωτής Π.Ε. (costas.hatzatoglou@gmail.com)

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο και δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν οι βαθμοφόροι με τα προσόντα που αναγράφονται στο άρθρο 9 του οργανισμού ΦΕΚ 26/17-2-1999 και στον Κανονισμό Διοίκησης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΕΠ (Μέρος 2ο Κεφ. 4, § 4.1{α,β,γ,δ} 5 και 6). Η οργανωτική επιτροπή, θα καλέσει όσους έχουν δικαίωμα συμμετοχής, με πρόσκληση και συνημμένο Έντυπο δήλωσης συμμετοχής που θα αποστείλει στους Τοπικούς Εφόρους και τους Αρχηγούς Συστημάτων. Κάθε σύνεδρος με δικαίωμα ψήφου μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του για σαράντα τέσσερις (44) υποψήφιους, όσους η Περιφερειακή Εφορεία δικαιούται να αναδείξει (πλέον του Π.Ε.).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο και την διαδικασία ανάδειξης έχουν οι Βαθμοφόροι που:

 1. Έχουν εντολή Διοικήσεως (με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστο 20 ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου )
 2. Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΣΕΠ (έχουν απογραφεί για το τρέχον έτος στην ΠΕ)
 3. Έχουν εκπληρώσει κάθε οικονομική υποχρέωση προς την Κεντρική Διοίκηση (συνδρομές Γενικής συνέλευσης, μέλους κλπ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα οι βαθμοφόροι οι οποίοι εκτός από τα προσόντα της προηγουμένης παραγράφου έχουν επιπλέον και:

 1. Εντολή Διοίκησης Βαθμοφόρου Αρχηγού ή Υπαρχηγού Τμήματος, Αρχηγού Συστήματος, Τοπικού Εφόρου ή Εφόρου Επιτελείου Τοπικής Εφορείας, Περιφερειακής Εφορείας, Εφορείας Περιοχής, Γενικής Εφορείας και είναι γραμμένοι στο Μητρώο Βαθμοφόρων του ΣΕΠ
 2. Διετή τουλάχιστον υπηρεσία Βαθμοφόρου.
 3. Πτυχίο Βασικής Εκπαίδευσης
 4. Ελληνική ιθαγένεια και
 5. Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του ΣΕΠ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής και οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας, σωστά συμπληρωμένες με όλα τα στοιχεία πρέπει να παραδοθούν στην οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου μέχρι την Πέμπτη 13/12/2010 ώρα 23.59 στα γραφεία της Περιφερειακής Εφορείας.

Παρακαλούνται οι Α.Σ. και οι Τ.Ε. όπως μεριμνήσουν για την ενημέρωση όλων των Βαθμοφόρων και την συλλογή των δηλώσεων συμμετοχής στο συνέδριο και αποστολή τους εγκαίρως στην οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου. Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 13/12/2010 και ώρα 23.59 (στα anpef@peanattikis.org και costas.hatzatoglou@gmail.com ).

Ευελπιστώ στην μαζική συμμετοχή όλων μας!

 

Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς

 

Γιώργος Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *