Αγ. Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01/13


ΠΡΟΣ: Α.Σ., Ε.Κ.Σ., Τ.Ε. Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

ΚΟΙΝ.: Εφορεία Περιοχής Αττικής

 

ΘΕΜΑ: Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος Έτους 2012

 

Αγαπητοί µου,

Στο πλαίσιο διαφύλαξης των αρχών της χρηστής διαχείρισης και διαφάνειας της Κίνησης και σε εφαρμογή των άρθρων 7 του 3ου μέρους του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου και 26 (παράγραφος 6α) του Οργανισμού του Σ.Ε.Π. καλούνται όλα τα κλιμάκια της Περιφέρειας μας να καταθέσουν στην Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης της Περιφέρειας το αργότερο μέχρι την  31 Ιανουαρίου 2013 οικονομικό απολογισμό 2012 και προϋπολογισμό 2013.

Όλα τα παραπάνω θα παραδοθούν με αποκλειστική ευθύνη του Αρχηγού Συστήματος (ή του Τοπικού Εφόρου), του Προέδρου και του Ταμία της ΕΚΣ του κάθε κλιμακίου στον Περιφερειακό Έφορο ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση.

Μέχρι την 31-3-2013 θα πρέπει να κατατεθούν στην Κεντρική Διοίκηση τα πρωτότυπα τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών του έτους 2012 που τηρούνται στα βιβλία σας, το ποσόν των οποίων υπερβαίνει τα τριακόσια Ευρώ (€ 300), (Ταχυδρομική διεύθυνση: Πτολεμαίων 1 – 116 35 Αθήνα, Fax: 2107236561, e-mail: dkefala@sep.org.gr)

Εφιστώ την προσοχή όλων στην απαρέγκλιτη τήρηση των παραπάνω και παρακαλώ για σχετικές σας ενέργειες.

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

 

Γεώργιος Α. Γρηγόρης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *