Αγ. Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 32/14

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους Βαθμοφόρους, Όλα τα Μέλη Ε.Κ.Σ., Όλα τα Μέλη Ε.Π.Π.

ΚΟΙΝ.: Γενικό Έφορο, Βοηθό Γενικό Έφορο για την Αττική

 

Θέμα: Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας – Ανάδειξη Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. & Μελών Ε.Π.Π. ως Εκπρόσωπων της Π. Ε. Ανατολικής Αττικής στην Γ.Σ. του Ιδρύματος ΣΕΠ

 

Αγαπητοί μου,

Σύμφωνα με τον οργανισμό ΦΕΚ αρ. 115/12-5-2014 άρθρο 8 και 25, και τις Εγκυκλίους 22/2014 και 23/2014, η Περιφέρειά μας συγκαλεί Συνέδριο των βαθμοφόρων της με σκοπό:

 • Τον Προγραμματισμό των στόχων και ενεργειών της νέας Προσκοπικής περιόδου όπως αυτά καθορίστηκαν από τα Συμβούλια της Περιφερειακής μας Εφορείας
 • Την Υποβολή προτάσεων για θέµατα του Πανελληνίου Προσκοπικού Συνεδρίου
 • Την ανάδειξη των Βαθµοφόρων – Εκπροσώπων των Περιφερειακών Εφορειών, οι οποίοι θα είναι µέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύµατος ΣΕΠ για θητεία δύο ετών.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2015 στο Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού, Περικλέους 55 από τις 17.00 μέχρι τις 21.00 (το αναλυτικό πρόγραμμα θα είναι σύντομα διαθέσιμο).

Την οργάνωση έχει αναλάβει τριμελής οργανωτική επιτροπή που αποτελείται από τους:

 • Δημήτρης (Μίμης) Ιωάννου, Έφορος Διοίκησης Π.Ε. Αν. Αττικής
 • Δημήτρης Χαζάπης, Βοηθός Περιφερειακός Έφορος Αν. Αττικής
 • Ελένη (Λένα) Αποστόλου, Βοηθός Περιφερειακός Έφορος Αν. Αττικής

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί σύντομα σε επόμενη ανακοίνωση που θα ακολουθήσει.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 22/2014 του Γ.Ε./Σ.Ε.Π. οι σύνεδροι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για θέματα τα οποία θα συζητηθούν στο προσεχές Πανελλήνιο Συνέδριο.

Όποιος από τους συνέδρους επιθυμεί να προτείνει κάποιο θέμα, παρακαλείται όπως τα αποστείλει στην Οργανωτική Επιτροπή (e-mail: info@peanattikis.org) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής του Συνεδρίου ώστε να υπάρξει η κατάλληλη διαμόρφωση του προγράμματος από την Οργανωτική Επιτροπή.

Αναλυτικά, η Διαδικασία της Ανάδειξης έχει ως εξής:

Α. ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

∆ικαίωµα Συµµετοχής στο Συνέδριο έχουν οι Βαθμοφόροι του ΣΕΠ που έχουν Εντολή ∆ιοίκησης µε ημερομηνία έκδοσης (έγκριση αρμοδίου Εφόρου στο ηλεκτρονικό σύστηµα e-sep) τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου και περιλαµβάνονται στον πίνακα Βαθµοφόρων τον οποίο θα καταρτίσει η Περιφερειακή Εφορεία Ανατολικής Αττικής και θα επικυρωθεί από την Εφορεία ∆ιοικήσεως της Γενικής Εφορείας.

Ακόµη οι Βαθµοφόροι, έως την ηµέρα πραγµατοποίησης του Συνεδρίου ή της ∆ιαδικασίας Ανάδειξης, πρέπει:

 • Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2014-2015, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδροµής µέλους προς το ΣΕΠ (Συνδρομή έτους 25 ΕΥΡΩ).
 • Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το ΣΕΠ εκ συνδροµών ως µέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων (Ετήσια συνδροµή Γ.Σ.: 30 ΕΥΡΩ).
 • Να µην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονοµική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Κατά την διαδικασία οι βαθμοφόροι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας τους.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Γ.Σ.

Υποψηφιότητα για την ανάδειξη τους ως μέλη της Γ.Σ. έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν οι βαθμοφόροι οι οποίοι εκτός από τα προσόντα της προηγουμένης παραγράφου έχουν επιπλέον και:

 • Έχουν διετή τουλάχιστον θητεία Βαθμοφόρου
 • Είναι κάτοχοι πτυχίου Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 8:30μ.μ., να έχουν υποβάλλει στην Οργανωτική Επιτροπή (e-mail: info@peanattikis.org) την υποψηφιότητά τους εγγράφως (επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο).

Υπεύθυνοι για την παραλαβή των υποψηφιοτήτων ορίζονται τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, όπως αναφέρονται παραπάνω.

Παρακαλούνται οι Αρχηγοί Συστημάτων να μεριμνήσουν άμεσα για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων ως προς τις εντολές διοίκησης και την απογραφή των Βαθμοφόρων, ώστε να επιτύχουμε την ομαλότερη δυνατή έκβαση της διαδικασίας.

Β. ΜΕΛΗ Ε.Κ.Σ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

∆ικαίωµα Συµµετοχής στη ∆ιαδικασία Ανάδειξης έχουν τα Μέλη των Ε.Κ.Σ. των Συστηµάτων και της Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Αττικής και έχουν διορισθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του ∆.Σ. ή την Περιφερειακή Εφορεία, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ηµέρες πριν την πραγµατοποίηση του Συνεδρίου και περιλαµβάνονται στον πίνακα Μέλων Ε.Κ.Σ. τον οποίο θα καταρτίσει η Περιφερειακή Εφορεία Ανατολικής Αττικής και θα επικυρωθεί από την Εφορεία Διοικήσεως της Γενικής Εφορείας.

Ακόµη τα Μέλη Ε.Κ.Σ., έως την ηµέρα πραγµατοποίησης του Συνεδρίου ή της ∆ιαδικασίας Ανάδειξης, πρέπει:

 • Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2014-2015, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδροµής µέλους προς το ΣΕΠ (Συνδρομή έτους 25 ΕΥΡΩ).
 • Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το ΣΕΠ εκ συνδροµών ως µέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων (Ετήσια συνδροµή Γ.Σ.: 30 ΕΥΡΩ).
 • Να µην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονοµική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Κατά την διαδικασία τα Μέλη Ε.Κ.Σ. θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας τους.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Γ.Σ.

Υποψηφιότητα για την ανάδειξη τους ως μέλη της Γ.Σ. έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν τα Μέλη Ε.Κ.Σ. τα οποία εκτός από τα προσόντα της προηγουμένης παραγράφου έχουν επιπλέον και:

 • Έχουν διετή τουλάχιστο θητεία ως Μέλη Ε.Κ.Σ.
 • Έχουν ισχύοντα διορισµό κατά το τελευταίο έτος προ της ηµεροµηνίας ανάδειξης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 8:30μ.μ., να έχουν υποβάλλει στην Οργανωτική Επιτροπή (e-mail: info@peanattikis.org) την υποψηφιότητά τους εγγράφως (επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο).

Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή προτείνονται από τρία Μέλη Ε.Κ.Σ. που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη ∆ιαδικασία Ανάδειξης (επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο).

Γ. ΜΕΛΗ Ε.Π.Π.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

∆ικαίωµα Συµµετοχής στη ∆ιαδικασία Ανάδειξης έχουν τα Μέλη των Ε.Π.Π. των οποίων οι Ε.Π.Π. ανήκουν γεωγραφικά στην οικεία Περιφερειακή Εφορεία και λειτουργούν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Παλαιών Προσκόπων και περιλαµβάνονται στον πίνακα Μελών Ε.Π.Π., και περιλαµβάνονται στον πίνακα Μέλων Ε.Π.Π.τον οποίο θα καταρτίσει η Περιφερειακή Εφορεία Ανατολικής Αττικής και θα επικυρωθεί από την Εφορεία ∆ιοικήσεως της Γενικής Εφορείας.

Ακόµη τα Μέλη Ε.Π.Π., έως την ηµέρα πραγµατοποίησης του Συνεδρίου ή της ∆ιαδικασίας Ανάδειξης, πρέπει:

 • Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2014-2015, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδροµής µέλους προς το ΣΕΠ (Συνδρομή έτους 25 ΕΥΡΩ).
 • Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το ΣΕΠ εκ συνδροµών ως µέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων (Ετήσια συνδροµή Γ.Σ.: 30 ΕΥΡΩ).
 • Να µην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονοµική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Κατά την διαδικασία τα Μέλη Ε.Π.Π. θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας τους.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Γ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 8:30μ.μ., να έχουν υποβάλλει στην Οργανωτική Επιτροπή (e-mail: info@peanattikis.org) την υποψηφιότητά τους εγγράφως (επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο).

Αγαπητοί μου,

Η συμμετοχή όλων στις δημοκρατικές διαδικασίες του Σ.Ε.Π. είναι υποχρέωση όλων μας και είμαι σίγουροι ότι θα σταθούμε αντάξιοι των περιστάσεων και η συμμετοχή θα είναι μαζική.

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Κωνσταντίνος Γ. Χατζάτογλου

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *