Αγ. Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/16

 

ΠΡΟΣ: Τους βαθμοφόρους και την Ε.Κ.Σ. του 1ου Συστήματος Προσκόπων Παλλήνης

ΚΟΙΝ: Βοηθό Γενικό Έφορο για την Αττική, Εφόρους της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

 

Θέμα: Ανάδειξη Αρχηγού 1ου Συστήματος Προσκόπων Παλλήνης

 

Αγαπητοί μου,

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό διοίκησης, την βασική εγκύκλιο 4/2009 του Σ.Ε.Π. και τις διαδικασίες που αυτή θεσπίζει και οι οποίες θα ακολουθηθούν, καλούνται οι βαθμοφόροι του Συστήματος με Εντολή Διοίκησης και 12μηνη τουλάχιστον θητεία, οι Έφοροι της Π.Ε. Αν. Αττικής καθώς και τα μέλη της Ε.Κ.Σ. του Συστήματος (μετά από απόφασή της), να προτείνουν υποψηφίους για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος.

Οι προτεινόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να διέπονται από τα ακόλουθα βασικά προσόντα (κανονισμός διοίκησης Μέρος 4, § 2.1 και § 2.2):

  1. Ελληνική ιθαγένεια (προτεινόμενος ξένης υπηκοότητας εφόσον αναδειχθεί, χρειάζεται απόφαση έγκρισης από το Δ.Σ του Σ.Ε.Π.)
  2. Έμπρακτη προσήλωση στις Αρχές, στο Σκοπό και στη μεθοδολογία του Σ.Ε.Π.
  3. Πνευματικές, σωματικές και διοικητικές ικανότητες ανάλογες με την αποστολή τους
  4. Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης
  5. Βεβαιωτικό παρακολούθησης Αρχικής Εκπαίδευσης
  6. Λευκό ποινικό μητρώο

Οι υποψηφιότητες πρέπει να συνοδεύονται από:

  1. την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του προτεινόμενου (πρόταση, από δύο τουλάχιστον μέλη) για την κατάθεση της υποψηφιότητας,
  2. το Σχέδιο Τριετούς Προγραμματισμού και
  3. το Σχέδιο Ετήσιου Προγράμματος για το πρώτο έτος των καθηκόντων του στο Σύστημα.

Υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν μέχρι την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016, στα γραφεία της Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Αττικής, Σπάρτης 1 στην Αγία Παρασκευή (ιδιοχείρως ή με e-mail: info@peanattikis.org).

Η συνεδρίαση ανάδειξης θα γίνει στο χώρο του Συστήματος, σε ημερομηνία και ώρα που θα προσδιοριστεί σε επόμενη ανακοίνωση μετά το πέρας της αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφιοτήτων κατά τη διάρκεια της οποίας οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις, τους στόχους και το πρόγραμμά τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης έχουν όλοι οι βαθμοφόροι του Συστήματος που έχουν Εντολή Διοίκησης εν ισχύ και συνολική θητεία τουλάχιστον 12 μηνών (η οποία να περιλαμβάνει 6 τουλάχιστον μήνες κατά το δωδεκάμηνο προ της αναδείξεως).

 

 Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Δημήτρης Χαζάπης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *