Αγ. Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/16

 

ΠΡΟΣ: Αρχηγούς Συστημάτων, Προέδρους και Ταμίες Ε.Κ.Σ., Αρχηγούς Ε.Π.Π.

 

Θέμα: Ενιαία Οικονομική Διαχείριση – ηλεκτρονικό ταμείο

 

Αγαπητοί μου,

Σε συνέχεια της ενημερωτικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Σ.Ε.Π. σχετικά με τη νέα διαδικασία ενιαίας οικονομικής διαχείρισης και ηλεκτρονικού ταμείου των Συστημάτων και Κλιμακίων μας, ξεκινά η υλοποίησή του σχετικού προγράμματος.

Προκειμένου να υπάρξει ομαλή́ μετάβαση στο νέο ηλεκτρονικό́ σύστημα, είναι απαραίτητο, μέχρι και την 31η Μάρτιου 2016, τα Κλιμάκια να έχουν προβεί́ στις παρακάτω ενέργειες:

  1. Τα Συστήματα, οι Περιφερειακές Εφορείες και τα Προσκοπικά́ Κέντρα να έχουν προτείνει το διορισμό́ Μελών Επίτροπων Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ.) και μετά́ την έγκριση της ανωτέρω πρότασης να έχουν καταχωρήσει τα Καθήκοντα των Μελών της Ε.Κ.Σ. (Προέδρος, Ταμίας, Γραμματέας κ.λπ.), στο Σύστημα ∆διαχείρισης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ e-sep.
  2. Οι Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων να έχουν δηλώσει τα Καθήκοντα και τις Ημερομηνίες Έναρξης και Λήξης της θητείας των Μελών της Ομάδας Συντονισμού, ενημερώνοντας σχετικά την Εφορεία Οικονομικών και Περιουσίας Γ.Ε. (κ. Σπυριδούλα Σκούρα, e-mail: efoikge@sep.org.gr).
  3. Τα Συστήματα, οι Περιφερειακές Εφορείες, τα Προσκοπικά Κέντρα και οι Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων, να συμπληρώσουν τη συνημμένη φόρμα «Στοιχεία Εισαγωγής στο e-finance» και να την αποστείλουν προς την Οικονομική Υπηρεσία της Κεντρικής ∆ιοίκησης (κ. Σταύρος Αντωνίου, τηλ.: 210.72365785, e-mail: e-finance@sep.org.gr).

Στη συνημμένη ανακοίνωση της Γ.Ε. θα βρείτε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και διευκρινήσεις.

Όπως αναφέρθηκε και στη συνάντηση που πραγματοποιήσαμε, η όλη διαδικασία χρήζει άμεσης μέριμνας από μέρους σας. Για αυτό και σας παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειές σας.

 

  Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Δημήτρης Χαζάπης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *