Αγ. Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22/18

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε. Αν. Αττικής

ΚΟΙΝ.: Αρχηγούς Συστημάτων, Αρχηγούς Ε.Π.Π., Μέλη Ε.Κ.Σ, Π.Ε και Συστημάτων, Βοηθό Γενικό Έφορο (Οργάνωση & Λειτουργία), Έφορο Διοίκησης Γ.Ε.

 

Θέμα: Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας – Ανάδειξη Βαθμοφόρων Εκπροσώπων Π.Ε. ως Μελών της Γ.Σ του Σ.Ε.Π.

 

Αγαπητοί μου,

Σύμφωνα με τον οργανισμό Π.Δ: 71/16.04.2014 (Φ.Ε.Κ:115Α/12.05.2014), άρθρο 08 και 26, και τις Εγκυκλίους 11 / 25.09.2018 & 12 / 26.09.2018, η Περιφέρειά μας συγκαλεί Συνέδριο των βαθμοφόρων της με σκοπό:

την ανάδειξη βαθμοφόρων – εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας, ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π, για θητεία δύο ετών.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018, σε χώρο και ώρα που θα ανακοινωθούν με νεώτερη ανακοίνωση.

Την οργάνωση έχει αναλάβει τριμελής οργανωτική επιτροπή που αποτελείται από τους:

 • Δημήτρη Χρονόπουλο – Αν. Περιφερειακό
 • Ιωάννη Στόκα – Έφορο Διοίκησης
 • Κατερίνα Τσαμουρτζή – Έφορο Οικ. & Περιουσίας

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο και δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν οι βαθμοφόροι με τα προσόντα που αναγράφονται στο άρθρο 08 του οργανισμού Π.Δ:71/16.04.2014 (Φ.Ε.Κ:115Α/12.05.2014), και στον Κανονισμό Διοίκησης Οργάνωσης και Λειτουργίας Σ.Ε.Π (Μέρος 7ο Κεφ. 6.1, § 6.1.1 {εδάφια: α έως στ}).

Η οργανωτική επιτροπή, θα καλέσει όσους έχουν δικαίωμα συμμετοχής, με πρόσκληση και συνημμένο έντυπο δήλωσης συμμετοχής που θα αποστείλει στους Αρχηγούς Συστημάτων.

Κάθε σύνεδρος με δικαίωμα ψήφου μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του για μέχρι σαράντα τέσσερις (44) υποψήφιους, όσους η Περιφερειακή Εφορεία δικαιούται να αναδείξει (πλέον του Π.Ε).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο και την διαδικασία ανάδειξης έχουν οι Βαθμοφόροι που:

 1. Έχουν εντολή Διοικήσεως (με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου)
 2. Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σ.Ε.Π (έχουν απογραφεί για το τρέχον έτος στην Π.Ε)
 3. Έχουν εκπληρώσει κάθε οικονομική υποχρέωση προς την Κεντρική Διοίκηση (συνδρομές Γενικής συνέλευσης, μέλους, κ.λ.π)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα οι βαθμοφόροι οι οποίοι εκτός από τα προσόντα της προηγουμένης παραγράφου έχουν επιπλέον και:

 1. Εντολή Διοίκησης Βαθμοφόρου Αρχηγού ή Υπαρχηγού Τμήματος, Αρχηγού ή Υπαρχηγού Συστήματος, Περιφερειακής Εφορείας, Γενικής Εφορείας και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Βαθμοφόρων του ΣΕΠ
 2. Διετή, τουλάχιστον, υπηρεσία Βαθμοφόρου.
 3. Πτυχίο Βασικής Εκπαίδευσης ή Κύκλου Μεθοδολογίας.
 4. Ελληνική ιθαγένεια και
 5. Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του ΣΕΠ

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρεις (3) Βαθμοφόρους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο (βλ. συν. υπόδειγμα αρ. 01 / Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας Βαθμοφόρου).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής και οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας, σωστά συμπληρωμένες με όλα τα στοιχεία πρέπει να παραδοθούν στην οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου μέχρι την Τετάρτη 12/12/2018 και ώρα 23.59΄ στα γραφεία της Περιφερειακής Εφορείας (κατόπιν συνεννόησης) ή να αποστέλλονται και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dioik@peanattikis.org.

Κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας οι συμμετέχοντες με δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να επιδεικνύουν στην εφορευτική επιτροπή το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο που θα πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία τους.

Παρακαλούνται οι Α.Σ. όπως μεριμνήσουν για την ενημέρωση όλων των Βαθμοφόρων και την συλλογή των δηλώσεων συμμετοχής στο συνέδριο και αποστολή τους εγκαίρως στην οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου. Επίσης οι Α.Σ όπως ολοκληρώσουν τις προτάσεις έκδοσης εντολών διοίκησης, διότι από τις 10/12/2018 και μέχρι την ολοκλήρωση του συνεδρίου δεν θα εγκρίνεται ή ανανεώνετε καμία εντολή διοίκησης.

Ευελπιστώ στην μαζική συμμετοχή όλων μας!

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Δημήτρης Χαζάπης

Περιφερειακός Έφορος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *