Αγία Παρασκευή: 14 / 03 / 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  03/19

  

ΠΡΟΣ: Τους βαθμοφόρους και την Ε.Κ.Σ. του 3ου Συστήματος Προσκόπων Τούφας Χαλανδρίου

ΚΟΙΝ: Αρχηγούς Συστημάτων και Εφόρους της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

ΘΕΜΑ: Ανάδειξη Αρχηγού, 3ου Συστήματος Προσκόπων Τούφας Χαλανδρίου

  

Αγαπητοί μου,

Κατόπιν παραίτησης του Α.Σ. στις 28/02/2019 και τον ισχύοντα κανονισμό διοίκησης (Μέρος 4, Κεφ. 5,

 • 5.4), ενεργοποιείται η διαδικασία ανάδειξης νέου Αρχηγού Συστήματος στην οποία και σας καλώ να συμμετέχετε ενεργά.

Οι βαθμοφόροι του Συστήματος με Εντολή Διοίκησης και 12μηνη τουλάχιστον θητεία και οι Έφοροι της Π.Ε. Ανατ. Αττικής έχουν δικαίωμα να προτείνουν υποψηφίους για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος.

Οι προτεινόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να διέπονται από τα ακόλουθα βασικά προσόντα (κανονισμός διοίκησης Μέρος 4, Κεφ. 1, § 1.1 και § 1.2):

 1. Ελληνική ιθαγένεια (προτεινόμενος ξένης υπηκοότητας εφόσον αναδειχθεί, χρειάζεται απόφαση έγκρισης από το Δ.Σ του Σ.Ε.Π.)
 2. Έμπρακτη προσήλωση στις Αρχές, στο Σκοπό και στη μεθοδολογία του Σ.Ε.Π.
 3. Πνευματικές, σωματικές και διοικητικές ικανότητες ανάλογες με την αποστολή τους
 4. Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π. και τις οδηγίες της Γενικής Εφορείας και του Δ.Σ./Σ.Ε.Π.
 5. Αποδοχή από την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, ανάλογα με το εύρος των καθηκόντων που πρόκειται να αναλάβουν.
 6. Θετική αξιολόγηση του έργου τους σε προηγούμενη θητεία, στα ίδια ή σε άλλα καθήκοντα.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να συνοδεύονται από:

 1. την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του προτεινόμενου (πρόταση, από δύο τουλάχιστον μέλη) για την κατάθεση της υποψηφιότητας,
 2. Προσκοπικό Βιογραφικό του υποψηφίου,
 • το Σχέδιο Τριετούς Προγραμματισμού,
 1. το Σχέδιο Ετήσιου Προγράμματος για το πρώτο έτος των καθηκόντων του στο Σύστημα.
 2. Μέχρι την ημερομηνία ανάδειξης, αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Γενικής Χρήσεως) ή υπεύθυνη δήλωση όπως αυτή αναφέρεται στον ισχύοντα κανονισμό διοίκησης (Μέρος 4, Κεφ. 5, § 1).

Υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν μέχρι την Τετάρτη 03 Απριλίου 2019 και ώρα 21:00’, στα γραφεία της Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Αττικής, Σπάρτης 1 στην Αγία Παρασκευή (ιδιοχείρως ή με e-mail: peanattikis@sep.org.gr).

Μετά το πέρας της αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφιοτήτων, η συνεδρίαση ανάδειξης θα

 πραγματοποιηθεί στο χώρο του Συστήματος, το Σάββατο 13/04/2019 και ώρα 20:00’, κατά τη διάρκεια της οποίας οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις, τους στόχους και το πρόγραμμά τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης έχουν όλοι οι Βαθμοφόροι του Συστήματος με Εντολή Διοίκησης και συνολική θητεία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, η οποία να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον έξι (6) μήνες στο συγκεκριμένο Σύστημα, μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο προ της Συνεδρίασης Ανάδειξης.

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

Δημήτρης Χαζάπης

Περιφερειακός Έφορος Αναν. Αττικής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *