ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.  ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Παρασκευή: 29 / 12 / 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  27

ΠΡΟΣ: Όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε Ανατ. Αττικής

ΚΟΙΝ: Εφορεία Διοίκησης, Γ.Ε. / Σ.Ε.Π.

Βοηθό Γενικό Έφορο (Οργάνωση & Λειτουργία)

Αρχηγούς Συστημάτων της Π.Ε. Ανατ. Αττικής

Αρχηγούς και μέλη Ε.Π.Π της Π.Ε. Ανατ. Αττικής

Μέλη Ε.Κ.Σ, Π.Ε και Συστημάτων

ΘΕΜΑ: Ετήσιο Συνέδριο Βαθμοφόρων Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Αττικής

Αγαπητοί µου,

Σύμφωνα με τον οργανισμό Π.Δ.: 71/16.04.2014 (Φ.Ε.Κ.:115Α/12.05.2014), άρθρο 08 και 26, και τις Εγκυκλίους της Γ.Ε.: 18 / 18.11.2020 & 15 / 01.10.2020, η Περιφέρειά μας συγκαλεί διαδικτυακό Συνέδριο των βαθμοφόρων της με θέματα:

 1. Παρουσίαση έρευνας “προφίλ βαθμοφόρων”,
 2. Συζήτηση σε κύκλους (ανά κλάδο) με θέμα, “Το τμήμα μου στην Covid και μετά Covid εποχή”,
 3. την ανάδειξη βαθμοφόρων – εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας, ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π., για θητεία δύο ετών (2021 – 2022).

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021, μέσω της εφαρμογής Zoom.  Σχετικό σύνδεσμο θα λάβετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο ηλεκτρονικό μητρώο Σ.Ε.Π. (e-sep).

Η διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πιστοποιημένης ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο, σχεδιασμένο από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε..

Την οργάνωση του συνεδρίου έχει αναλάβει τριμελής οργανωτική επιτροπή που αποτελείται από τους:

 1. Δημήτρη Χρονόπουλο – Αν. Περιφερειακό Έφορο
 2. Ιωάννη Στόκα – Έφορο Διοίκησης
 3. Νάσο Λογαρνό – Έφορο Πληροφορικής

και χρέη Προεδρείου και Εφορευτικής Επιτροπής αναλαμβάνουν οι κάτωθι :

 1. Δημήτρης Χρονόπουλος – Αν. Περιφερειακός Έφορος
 2. Νάσος Λογαρνός – Έφορος Πληροφορικής
 3. Εμμανουήλ Κουμαντάκης – Υπαρχηγός Ομάδας 2ου Π Παπάγου

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαμορφωμένο ως εξής: 

17:00  Έναρξη εργασιών – Καλωσόρισμα Π.Ε.

17:25  Χαιρετισμός Γενικού Εφόρου

17:30  Παρουσίαση Υποψηφίων & διευκρινήσεις επί διαδικαστικών θεμάτων

18:00  Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας – διαδικασία ψηφοφορίας

18:05  Παρουσίαση έρευνας προφίλ βαθμοφόρων

18:30  Έναρξη κύκλων, “Το τμήμα μου στην Covid και μετά Covid εποχή”

19:15  Παρουσίαση πορισμάτων Κύκλων

19:30  Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας – Λήξη συνεδρίου

Τις εργασίες του Συνεδρίου, εκτός από τους βαθμοφόρους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως σύνεδροι, μπορούν να παρακολουθήσουν ως παρατηρητές και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, Μέλη Ε.Κ.Σ. και Μέλη Ε.Π.Π. της Περιφέρειας.

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο θα πρέπει να φέρουν Προσκοπική στολή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο και την διαδικασία ανάδειξης έχουν οι Βαθμοφόροι που:

 1. Έχουν εντολή Διοικήσεως (με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου)
 2. Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σ.Ε.Π (έχουν απογραφεί για το τρέχον έτος στην Π.Ε)
 3. Έχουν εκπληρώσει κάθε οικονομική υποχρέωση προς την Κεντρική Διοίκηση (συνδρομές Γενικής συνέλευσης, μέλους, κ.λ.π)

Η Π.Ε. με ανακοίνωσή της θα γνωστοποιήσει τον πίνακα με τους έχοντες δικαίωμα συμμετοχής Βαθμοφόρους τέσσερις (4) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, δηλαδή την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021.  Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε. και θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα Συστήματα, ώστε οι Α.Σ. να ενημερώσουν αρμοδίως τους έχοντες δικαίωμα συμμετοχής Βαθμοφόρους.

Κάθε Βαθμοφόρος που έχει δικαίωμα ψήφου θα λάβει τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, δηλαδή την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021, μήνυμα (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα έχει δηλώσει ο Α.Σ. του στην Π.Ε., στο οποίο θα περιέχεται ένας προσωπικός και απόρρητος σύνδεσμος για τον ιστότοπο του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», η ακριβής ημερομηνία πραγματοποίησης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και οι ώρες διάρκειάς της.  Εφόσον κάποιος Βαθμοφόρος που έχει δικαίωμα ψήφου δε λάβει το συγκεκριμένο μήνυμα (email) τη συγκεκριμένη ημέρα, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το Προεδρείο του Συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gs.aat@sep.org.gr

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα οι βαθμοφόροι οι οποίοι εκτός από τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου έχουν επιπλέον και:

 1. Εντολή Διοίκησης Βαθμοφόρου Αρχηγού ή Υπαρχηγού Τμήματος, Αρχηγού ή Υπαρχηγού Συστήματος, Περιφερειακής Εφορείας, Γενικής Εφορείας και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Βαθμοφόρων του Σ.Ε.Π.
 2. Διετή, τουλάχιστον, υπηρεσία Βαθμοφόρου.
 3. Πτυχίο Βασικής Εκπαίδευσης ή Κύκλου Μεθοδολογίας.
 4. Ελληνική ιθαγένεια και
 5. Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του Σ.Ε.Π.

Οι δηλώσεις συμμετοχής και οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας (ως συνημμένο υπόδειγμα), σωστά συμπληρωμένες με όλα τα στοιχεία και υπογεγραμμένες θα πρέπει να αποσταλούν στην οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου μέχρι την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 23.59΄ στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gs.aat@sep.org.gr

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρεις (3) Βαθμοφόρους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο (βλ. συν. υπόδειγμα αρ.: 01 / Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας Βαθμοφόρου).

Καμία υποψηφιότητα δε θα γίνεται δεκτή πέραν της συγκεκριμένης προθεσμίας.

Σημεία προσοχής:

 • Παρακαλούνται οι Α.Σ. όπως μεριμνήσουν για την ενημέρωση όλων των Βαθμοφόρων, ώστε να αποσταλούν έγκαιρα οι δηλώσεις συμμετοχής στην οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου.
 • Κάθε σύνεδρος με δικαίωμα ψήφου μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του για μέχρι σαράντα πέντε (45) υποψηφίους, όσους η Περιφερειακή Εφορεία δικαιούται να αναδείξει (πλέον του Π.Ε).
 • Επίσης οι Α.Σ όπως ολοκληρώσουν τις προτάσεις έκδοσης εντολών διοίκησης, διότι από την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και μέχρι την ολοκλήρωση του συνεδρίου δεν θα εγκρίνεται ή ανανεώνεται καμία εντολή διοίκησης.
 • Η ολοκλήρωση των απογραφών και λοιπόν οικονομικών εκκρεμοτήτων προς το Σ.Ε.Π., θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021.
 • Θα πρέπει οι Α.Σ. μέχρι την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021, να επικαιροποιήσουν στο e-sep τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αλληλογραφίας των βαθμοφόρων.

Η μη τήρηση των παραπάνω προθεσμιών, αποκλείει τους ενδιαφερόμενους από την συμμέτοχή τους στο συνέδριο.

Αγαπητοί μου,

Οι συνθήκες που βιώνουμε λόγω της νέας πανδημίας είναι πρωτόγνωρες.  Σαν Πρόσκοποι δεν χάνουμε το θάρρος, την πίστη και την αισιοδοξία μας.  Πιστοί στις δημοκρατικές μας αξίες προχωρούμε ενωμένοι.

Ευελπιστώ στην μαζική συμμετοχή όλων μας!

Μένουμε ασφαλείς, μένουμε Έσω Έτοιμοι!!

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

Δημήτρης  Χαζάπης

Περιφερειακός  Έφορος Ανατ. Αττικής

Συνημμένα:

 1. Εγκύκλιοι: 15 / 01.10.2020 & 18 / 18.11.2020
 2. Υπόδειγμα Αίτησης κατάθεσης υποψηφιότητας Βαθμοφόρου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *