ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.  ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγία Παρασκευή: 29 / 12 / 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28

ΠΡΟΣ: Μέλη Ε.Κ.Σ της Π.Ε Ανατ. Αττικής

ΚΟΙΝ: Εφορεία Διοίκησης, Γ.Ε. / Σ.Ε.Π.

Βοηθό Γενικό Έφορο (Οργάνωση & Λειτουργία)

Αρχηγούς Συστημάτων της Π.Ε. Ανατ. Αττικής

Επιτελείο Περιφέρειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία Ανάδειξης μελών Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ) ως Εκπροσώπων της Π.Ε Ανατ. Αττικής στην Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π

Αγαπητοί µου,

Σύμφωνα με τον οργανισμό Π.Δ.: 71/16.04.2014 (Φ.Ε.Κ.:115Α/12.05.2014), άρθρο 08 και 26, και τις Εγκυκλίους της Γ.Ε.: 18 / 18.11.2020 & 15 / 01.10.2020, η Περιφέρειά μας θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή συνάντηση, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για θέματα που απασχολούν τις Ε.Κ.Σ., αλλά και την ανάδειξη εκπροσώπων των Ε.Κ.Σ. της Περιφερειακής Εφορείας, ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. για θητεία δύο ετών.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021, μέσω της εφαρμογής Zoom.  Σχετικό σύνδεσμο θα λάβετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο ηλεκτρονικό μητρώο Σ.Ε.Π. (e-sep).

Η διαδικασία για την ανάδειξη μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πιστοποιημένης ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο, σχεδιασμένο από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε..

Την οργάνωση της συνάντησης έχει αναλάβει τριμελής οργανωτική επιτροπή ή οποία θα ασκεί και καθήκοντα Εφορευτικής επιτροπής ταυτόχρονα και αποτελείται από τους:

 1. Δημήτριο Χρονόπουλο – Αν. Περιφερειακό Έφορο
 2. Ιωάννη Στόκα – Έφορο Διοίκησης
 3. Νάσο Λογαρνό – Έφορο Πληροφορικής

Το πρόγραμμα της συνάντησης είναι διαμορφωμένο ως εξής: 

Σάββατο 16/01/2021:

18:00   Έναρξη εργασιών – Καλωσόρισμα Π.Ε.

18:15   Παρουσίαση Υποψηφίων & διευκρινήσεις επί διαδικαστικών θεμάτων

18:30   Συζήτηση – προβληματισμοί, για θέματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των Ε.Κ.Σ.

19:30   Λήξη συνάντησης

Η ψηφοφορία ανάδειξης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την Κυριακή 17/01/2021:

19:00   Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

20:00   Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  & ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη συνάντηση έχουν όλα τα μέλη των Ε.Κ.Σ των Συστημάτων και της Π.Ε, ενώ συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου όσα μέλη έχουν διορισθεί πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την διαδικασία ανάδειξης.

Επιπλέον τα μέλη των Ε.Κ.Σ με δικαίωμα ψήφου θα πρέπει:

 1. Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2020 – 2021, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.,
 2. Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π., εκ Συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων και
 3. Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Υποψηφιότητες για την ανάδειξη των μελών Ε.Κ.Σ –  εκπροσώπων της Π.Ε Ανατ. Αττικής στην Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Π. δικαιούνται να υποβάλουν τα μέλη των Ε.Κ.Σ. που κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας πληρούν όλα τα παραπάνω, και επιπλέον:

 • Έχουν διετή τουλάχιστον θητεία ως μέλη Ε.Κ.Σ. με ισχύοντα διορισμό κατά το τελευταίο έτος προ της ημερομηνίας ανάδειξης,
 • Έχουν Ελληνική Ιθαγένεια,
 • Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει τις αρχές του Σ.Ε.Π

Οι δηλώσεις συμμετοχής και οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας (ως συνημμένο υπόδειγμα), σωστά συμπληρωμένες με όλα τα στοιχεία και υπογεγραμμένες θα πρέπει να αποσταλούν στην οργανωτική επιτροπή μέχρι την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 23.59΄ στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gs.aat@sep.org.gr

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρία (3) Μέλη Ε.Κ.Σ. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης (βλ. συν. υπόδειγμα αρ. 03 / Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας Μέλους Ε.Κ.Σ.).

Καμία υποψηφιότητα δε θα γίνεται δεκτή πέραν της συγκεκριμένης προθεσμίας.

Η Π.Ε. με ανακοίνωσή της θα γνωστοποιήσει τον πίνακα με τα μέλη των Ε.Κ.Σ. που έχουν δικαίωμα ψήφου τέσσερις (4) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της διαδικασίας ανάδειξης, δηλαδή την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021.  Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε. και θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα Συστήματα, ώστε οι Α.Σ. να ενημερώσουν αρμοδίως τα μέλη των Ε.Κ.Σ.

Κάθε μέλος Ε.Κ.Σ. που έχει δικαίωμα ψήφου θα λάβει τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της διαδικασίας ανάδειξης, δηλαδή την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021, μήνυμα (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα έχει δηλώσει ο Α.Σ. του στην Π.Ε., στο οποίο θα περιέχεται ένας προσωπικός και απόρρητος σύνδεσμος για τον ιστότοπο του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», η ακριβής ημερομηνία πραγματοποίησης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και οι ώρες διάρκειάς της. Εφόσον κάποιο μέλος Ε.Κ.Σ που έχει δικαίωμα ψήφου δε λάβει το συγκεκριμένο μήνυμα (email) τη συγκεκριμένη ημέρα, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την εφορευτική επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gs.aat@sep.org.gr

Σημεία προσοχής:

 • Παρακαλούνται οι Α.Σ. όπως μεριμνήσουν για την ενημέρωση όλων των μελών Ε.Κ.Σ., ώστε να αποσταλούν έγκαιρα οι δηλώσεις συμμετοχής στην οργανωτική επιτροπή.
 • Κάθε συμμετέχων με δικαίωμα ψήφου μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του για μέχρι τέσσερις (04) υποψηφίους, όσους η Περιφερειακή Εφορεία δικαιούται να αναδείξει.
 • Επίσης οι Α.Σ όπως ολοκληρώσουν άμεσα τις προτάσεις διορισμού Ε.Κ.Σ., διότι από την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν θα εγκρίνεται κανένας διορισμός Ε.Κ.Σ..
 • Η ολοκλήρωση των απογραφών και λοιπόν οικονομικών εκκρεμοτήτων προς το Σ.Ε.Π., θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021.
 • Θα πρέπει οι Α.Σ. μέχρι την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021, να επικαιροποιήσουν στο e-sep τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αλληλογραφίας των μελών Ε.Κ.Σ..

Η μη τήρηση των παραπάνω προθεσμιών, αποκλείει τους ενδιαφερόμενους από την συμμέτοχή τους στην συνάντηση και την διαδικασία ανάδειξης.

Αγαπητοί μου,

Οι συνθήκες που βιώνουμε λόγω της νέας πανδημίας είναι πρωτόγνωρες.  Σαν Πρόσκοποι δεν χάνουμε το θάρρος, την πίστη και την αισιοδοξία μας.  Πιστοί στις δημοκρατικές μας αξίες προχωρούμε ενωμένοι.

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

Δημήτρης  Χαζάπης

Περιφερειακός  Έφορος

Συνημμένα:   

 1. Εγκύκλιοι: 15 / 01.10.2020 & 18 / 18.11.2020
 2. Υπόδειγμα Αίτησης κατάθεσης υποψηφιότητας μέλους Ε.Κ.Σ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *