ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Παρασκευή: 10 / 11 / 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  21

 

ΠΡΟΣ: Τους βαθμοφόρους και την Ε.Κ.Σ. του 2ου Συστήματος Προσκόπων Χαλανδρίου

ΚΟΙΝ: Αρχηγούς Συστημάτων και Εφόρους της Π.Ε Ανατολικής Αττικής

ΘΕΜΑ: Ανάδειξη Αρχηγού, 2ου Συστήματος Προσκόπων Χαλανδρίου

 

 

Αγαπητοί μου,

Σε συνέχεια των Ανακοινώσεων 24/15-10-2019, 04/07-03-2020, 12/07-09-2020 και τον ισχύοντα κανονισμό διοίκησης (Μέρος 4, Κεφ. 5, § 5.4), ενεργοποιείται η διαδικασία ανάδειξης νέου Αρχηγού Συστήματος στην οποία και σας καλώ να συμμετέχετε ενεργά.

 

Οι βαθμοφόροι του Συστήματος με Εντολή  Διοίκησης  και 12μηνη τουλάχιστον θητεία και οι Έφοροι της Π.Ε Ανατ. Αττικής έχουν δικαίωμα να προτείνουν υποψηφίους για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος.

 

Οι προτεινόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να διέποντε από τα ακόλουθα βασικά προσόντα (κανονισμός διοίκησης Μέρος 4, Κεφ. 1, § 1.1 και § 1.2):

 1. Ελληνική ιθαγένεια (προτεινόμενος ξένης υπηκοότητας εφόσον αναδειχθεί, χρειάζεται απόφαση έγκρισης από το Δ.Σ του Σ.Ε.Π.)
 2. Έμπρακτη προσήλωση στις Αρχές, στο Σκοπό και στη μεθοδολογία του Σ.Ε.Π.
 3. Πνευματικές, σωματικές και διοικητικές ικανότητες ανάλογες με την αποστολή τους
 4. Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π. και τις οδηγίες της Γενικής Εφορείας και του Δ.Σ./Σ.Ε.Π.
 5. Αποδοχή από την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, ανάλογα με το εύρος των καθηκόντων που πρόκειται να αναλάβουν.
 6. Θετική αξιολόγηση του έργου τους σε προηγούμενη θητεία, στα ίδια ή σε άλλα καθήκοντα.

 

 

Οι υποψηφιότητες πρέπει να συνοδεύονται από:

 1. την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του προτεινόμενου (πρόταση, από δύο τουλάχιστον μέλη) για την κατάθεση της υποψηφιότητας,
 2. Προσκοπικό Βιογραφικό του υποψηφίου,
 3. το Σχέδιο Τριετούς Προγραμματισμού,
 4. το Σχέδιο Ετήσιου Προγράμματος για το πρώτο έτος των καθηκόντων του στο Σύστημα.
 5. Μέχρι την ημερομηνία ανάδειξης, αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Γενικής Χρήσεως) ή υπεύθυνη δήλωση όπως αυτή αναφέρεται στον ισχύοντα κανονισμό διοίκησης (Μέρος 4, Κεφ. 5, § 5.1).

 

Υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν μέχρι και την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 23:59’, ιδιοχείρως στα γραφεία της Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Αττικής (Σπάρτης 1 στην Αγία Παρασκευή) ή με e-mail: peanattikis@sep.org.gr

 

Μετά το πέρας της αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφιοτήτων, η συνεδρίαση ανάδειξης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, την Τετάρτη 15/12/2021 και ώρα 19:00’, κατά τη διάρκεια της οποίας οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις, τους στόχους και το πρόγραμμά τους.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης έχουν όλοι οι Βαθμοφόροι του Συστήματος με Εντολή Διοίκησης και συνολική θητεία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, η οποία να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον έξι (6) μήνες στο συγκεκριμένο Σύστημα, μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο προ της Συνεδρίασης Ανάδειξης.

 

 

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

 

Δημήτρης  Χαζάπης

Περιφερειακός Έφορος Ανατ. Αττικής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *