ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγία Παρασκευή: 25 / 11 / 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31

ΠΡΟΣ: Όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε Ανατ. Αττικής

ΚΟΙΝ: Εφορεία Διοίκησης, Γ.Ε. / Σ.Ε.Π.

Βοηθό Γενικό Έφορο Αττικής

Αρχηγούς Συστημάτων της Π.Ε. Ανατ. Αττικής

Αρχηγούς και μέλη Ε.Π.Π της Π.Ε. Ανατ. Αττικής

Μέλη Ε.Κ.Σ, Π.Ε και Συστημάτων

ΘΕΜΑ:  Ετήσιο Συνέδριο Βαθμοφόρων Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Αττικής – Ανάδειξη Βαθμοφόρων ως Μελών της Γ.Σ του Σ.Ε.Π

Αγαπητοί µου,

Σύμφωνα με τον οργανισμό του Σ.Ε.Π. Π.Δ.: 71/16.04.2014 (Φ.Ε.Κ.:115Α/12.05.2014), άρθρο 08 και 26, και τις Εγκυκλίους της Γ.Ε.: 11 / 15.09.2022 & 14 / 06.10.2022, η Περιφέρειά μας συγκαλεί Συνέδριο βαθμοφόρων με θέματα:

 1. Ανάπτυξη Π.Ε. Αν. Αττικής
 2. Ανάδειξη βαθμοφόρων – εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας, ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π., για θητεία δύο ετών (2023 – 2024).

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχιακού μεγάρου Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα), από τις 17:30 έως τις 21:00.

Την οργάνωση του συνεδρίου έχει αναλάβει τριμελής οργανωτική επιτροπή που αποτελείται από τους:

 1. Ιωσήφ Δακορώνια-Μαρίνα, Έφ. Διοίκησης Π.Ε. Αν. Αττικής
 2. Αγγελική Σαντοριναίου, Α.Σ. 2ου Σ.Π. Ψυχικού
 3. Μαρία Σαρρή-Χριστοφή, Α.Σ. 1ου Σ.Π. Νέας Ερυθραίας

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαμορφωμένο ως εξής: 

17:30  Έναρξη εργασιών – Καλωσόρισμα Π.Ε. – Εκλογή Προεδρείου

17:40  Παρουσίαση Υποψηφίων & διευκρινήσεις επί διαδικαστικών θεμάτων

18:00  Παρουσίαση: Πρόγραμμα ανάπτυξης Π.Ε. Αν. Αττικής / Έναρξη Ψηφοφορίας

20:00  Ολοκλήρωση Ψηφοφορίας

Τις εργασίες του Συνεδρίου, εκτός από τους βαθμοφόρους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως σύνεδροι, μπορούν να παρακολουθήσουν ως παρατηρητές και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, Μέλη Ε.Κ.Σ. και Μέλη Ε.Π.Π. της Περιφέρειας.

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο θα πρέπει να φέρουν Προσκοπική στολή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο και την διαδικασία ανάδειξης έχουν οι Βαθμοφόροι που:

 1. Έχουν εντολή Διοικήσεως (με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου)
 2. Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σ.Ε.Π (έχουν απογραφεί για το τρέχον έτος στην Π.Ε)
 3. Έχουν εκπληρώσει κάθε οικονομική υποχρέωση προς την Κεντρική Διοίκηση (συνδρομές Γενικής συνέλευσης, μέλους, κ.λ.π)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα οι βαθμοφόροι οι οποίοι εκτός από τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου έχουν επιπλέον και:

 1. Εντολή Διοίκησης Αρχηγού ή Υπαρχηγού Τμήματος, Αρχηγού ή Υπαρχηγού Συστήματος, Περιφερειακής Εφορείας, Γενικής Εφορείας και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Βαθμοφόρων του Σ.Ε.Π.
 2. Διετή, τουλάχιστον, υπηρεσία Βαθμοφόρου.
 3. Πτυχίο Βασικής Εκπαίδευσης ή Κύκλου Μεθοδολογίας.
 4. Ελληνική ιθαγένεια και
 5. Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του Σ.Ε.Π.

Οι δηλώσεις συμμετοχής και οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας (ως συνημμένο υπόδειγμα), σωστά συμπληρωμένες με όλα τα στοιχεία και υπογεγραμμένες θα πρέπει να αποσταλούν στην οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου μέχρι την Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 23.59΄ στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ac.aat@sep.org.gr  

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρεις (3) Βαθμοφόρους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο (βλ. συν. υπόδειγμα αρ.: 01 / Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας Βαθμοφόρου).

 

Καμία υποψηφιότητα δε θα γίνεται δεκτή πέραν της συγκεκριμένης προθεσμίας.

 

Σημεία προσοχής:

 • Παρακαλούνται οι Α.Σ. όπως μεριμνήσουν για την ενημέρωση όλων των Βαθμοφόρων, ώστε να αποσταλούν έγκαιρα οι δηλώσεις συμμετοχής στην οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου.
 • Κάθε σύνεδρος με δικαίωμα ψήφου μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του για μέχρι πενήντα δύο (52) υποψηφίους, όσους η Περιφερειακή Εφορεία δικαιούται να αναδείξει (πλέον του Π.Ε).
 • Oι Α.Σ όπως ολοκληρώσουν τις προτάσεις έκδοσης εντολών διοίκησης, διότι από την Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59 και μέχρι την ολοκλήρωση του συνεδρίου δεν θα εγκρίνεται ή ανανεώνεται καμία εντολή διοίκησης.
 • Η ολοκλήρωση των απογραφών και λοιπόν οικονομικών εκκρεμοτήτων προς το Σ.Ε.Π., καλό θα είναι να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, για εκκρεμείς οφειλές,  θα πρέπει να επιδεικνύεται στην εφορευτική επιτροπή σχετικό καταθετήριο εξόφλησης.
 • Κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας οι συμμετέχοντες με δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να επιδεικνύουν στην εφορευτική επιτροπή το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο που θα πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία τους.

Ευελπιστώ στην μαζική συμμετοχή όλων μας!

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

Κλήμης Τοσουνίδης

Περιφερειακός Έφορος Ανατ. Αττικής

Συνημμένα:   

 1. Εγκύκλιοι: 11 / 15.09.2022 & 14 / 06.10.2022
 2. Υπόδειγμα Αίτησης κατάθεσης υποψηφιότητας Βαθμοφόρου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *